False Kiva by David Kingham 
Canyonlands, Utah

False Kiva by David Kingham 

Canyonlands, Utah