Widok ogolny by andremuc71 on Flickr.
Hindu Temple

Widok ogolny by andremuc71 on Flickr.

Hindu Temple